SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Sunday, 27 October 2013

CONTOH MENULIS KARANGAN BAHAGIAN A


Bahagian A
[30 markah]
[Masa dicadangkan: 45 minit]
Gambar rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada cara menyayangi sekolah.
Huraikan pendapat anda tentang cara-cara menyayangi sekolah. Panjangnya huraian anda
hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan

                                                       MEMELIHARA HARTA BENDA SEKOLAH

                                                     CARA-CARA MENYAYANGI SEKOLAH       

PENCAPAIAN KOKURIKULUM                    MEMATUHI PERATURAN SEKOLAH      KECEMERLANGAN AKADEMIK

CARA MENJAWAB
1.BINA PENDAHULUAN MENGGUNAKAN TEKNIK MUSA
2.BINA SEKURANG-KURANGNYA 6 SOALAN BAGI SETIAP ISI YANG DIBERIKAN
   UNTUK MENGHASILKAN PERENGGAN
3.SOALAN BERPANDUKAN TEKNIK ANAK  HALIM SEPAK KESOM SEBAB JEALOUS.
4.GUNAKAN JUGA TEKNIK PANDANG BELAKANG
5.BINA PENUTUP MENGGUNAKAN TEKNIK RASA CINTA AKU PASTI HILANG
CONTOH:
PENDAHULUAN
AYAT MENARIK: SEJAK AKHIR-AKHIR INI
AYAT UMUM  : PERANAN SEKOLAH MENJADI SEMAKIN VITAL
AYAT SOKONGAN:SEKOLAH MERUPAKAN TEMPAT KITA MENIMBA ILMU
AYAT SOKONGAN: SETIAP PELAJAR PERLU MENYAYANGI SEKOLAH KERANA DI SINILAH MEREKA MEMPEROLEH PELBAGAI DISIPLIN ILMU YANG PENTING UNTUK MASA DEPAN
AYAT ARAH:TERDAPAT BANYAK CARA UNTUK MENYAYANGI SEKOLAH.

HASILNYA:
        Sejak akhir-akhir ini, peranan sekolah menjadi semakin vital.  Sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu . Setiap pelajar perlu menyayangi sekolah kerana di sinilah mereka memperoleh pelbagai disiplin ilmu yang penting untuk masa depan. Terdapat banyak cara untuk menyayangi sekolah
PERENGGAN ISI
CONTOH  PEMBINAAN PERENGGAN ISI:
1.APAKAH CARA-CARA YANG BOLEH DILAKUKAN UNTUK MEYAYANGI SEKOLAH?
JAWAPAN:   Antara cara menyayangi sekolah adalah dengan memelihara harta benda sekolah.
2. MENGAPAKAH  MEMELIHARA HARTA BENDA SEKOLAH MERUPAKAN CARA UNTUK     MEYAYANGI SEKOLAH?
JAWAPAN: Hal ini demikian kerana harta benda yang disediakan adalah kemudahan yang dibekalkan oleh kerajaan untuk kegunaan pelajar secara percuma.
3.APAKAN CONTOH HARTA BENDA SEKOLAH YANG DIBEKALKAN OLEH KERAJAAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR SECARA PERCUMA.
JAWAPAN:Sebagai contoh kita perlu menjaga kemudahan seperti kerusi meja di dalam kelas, papan kenyataan, komputer dan sebagainya.
4.APAKAH KESAN SEKIRANYA KITA MENJAGA KEMUDAHAN SEPERTI KERUSI MEJA DI DALAM KELAS, PAPAN KENYATAAN, KOMPUTER DAN SEBAGAINYA.
JAWAPAN: Kesannya kemudahan itu akan dapat digunakan untuk tempoh yang lebih lama dan boleh digunakan oleh pelajar-pelajar baru.
5.APAKAH KESAN SETERUSNYA JIKA KEMUDAHAN ITU DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TEMPOH  YANG LEBIH LAMA?
JAWAPAN: Seterusnya, pihak sekolah tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak membeli peralatan yang telah sedia ada. Wang yang ada boleh digunakan untuk pekara lain seperti mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar.
6.APAKAH  PENEGASAN YANG BOLEH ANDA BUAT TENTANG CARA-CARA MEYAYANGI SEKOLAH?
JAWAPAN: Jelaslah, memelihara harta benda sekolah merupakan cara yang paling mudah bagi pelajar untuk menyayangi sekolah.
HASILNYA:
     Antara cara menyayangi sekolah adalah dengan memelihara harta benda sekolah. Hal ini demikian kerana harta benda yang disediakan adalah kemudahan yang dibekalkan oleh kerajaan untuk kegunaan pelajar secara percuma. Sebagai contoh kita perlu menjaga kemudahan seperti kerusi meja di dalam kelas, papan kenyataan, komputer dan sebagainya. Kesannya kemudahan itu akan dapat digunakan untuk tempoh yang lebih lama dan boleh digunakan oleh pelajar-pelajar baru. Seterusnya, pihak sekolah tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak membeli peralatan yang telah sedia ada. Wang yang ada boleh digunakan untuk pekara lain seperti mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar. Jelaslah, memelihara harta benda sekolah merupakan cara yang paling mudah bagi pelajar untuk meyayangi sekolah.

PENUTUP
CONTOH MEMBINA PENUTUP:
RASA....RUMUSAN: Natijahnya sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu yang perlu kita sayangi.
CINTA...CADANGAN: Oleh itu, setiap pelajar perlu menyayangi sekolah masing-masing.
AKU.....ANCAMAN : Sekiranya kita tidak menyayangi sekolah, maka sekolah akan menjadi tempat yang membosankan dan nama baik sekolah akan tercemar.
PASTI  ...PENDAPAT/PERIBAHASA; Sehubungan dengan itu, aforisme hendak seribu daya tak hendak seribu dalih perlulah kita jadikan realiti dalam usaha menyayangi sekolah
HARAPAN: supaya nama baik sekolah terus terpelihara dan dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah cemerlang yang lain.
HASILNYA:
           Natijahnya sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu yang perlu kita sayangi. Oleh itu, setiap pelajar perlu menyayangi sekolah masing-masing. Sekiranya kita tidak menyayangi sekolah, maka sekolah akan menjadi tempat yang membosankan dan nama baik sekolah akan tercemar. Sehubungan dengan itu, aforisme hendak seribu daya tak hendak seribu dalih perlulah kita jadikan realiti dalam usaha menyayangi sekolah supaya nama baik sekolah terus terpelihara dan dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah cemerlang yang lain.
MENARIK BUKAN  ! JANGAN TAKUT UNTUK MENULIS..............................................ANDA BOLEH

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.