SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Thursday, 31 May 2012

KAJIAN TINDAKAN


PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
(PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA)

Nama pengkaji : TUMINAH BINTI BAHAROM

Tajuk Kajian:MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS PENDAHULUAN KARANGAN YANG
                     MENEPATI KEHENDAK SOALAN DENGAN MENGGUNAKAN KAAEDAH JADUAL
                     4 AYAT.

MEREFLEK
Saya mengajar di kelas 5 INTELEK bagi mata pelajaran BAHASA MELAYU

Masalah utama bagi pelajar saya ialah  MEREKA TIDAK DAPAT MENGHASILKAN  PENDAHULUAN KARANGAN YANG MENEPATI ARAHAN SOALAN.
Hal ini dapat dibuktikan daripada SEMAKAN HASIL KERJA MURID DAN KEPUTUSAN UJIAN ULANG KAJI 1.
(pemerhatian tingkah laku murid / semakan latihan murid/ keputusan ujian/temubual ( sekurang-kurangnya daripada dua sumber data) di dalam kelas semasa saya mengajar.
Analisis yang didapati daripada  HASIL KERJA MURID adalah seperti berikut :
1.TIDAK MEMULAKAN AYAT DENGAN FRASA MENARIK-
2.PELAJAR TIDAK MENULIS AYAT UMUM YANG TEPAT BERKAITAN ISU YANG DIMINTA DALAM
   SOALAN-
3.PELAJAR TIDAK MENULIS AYAT SOKONGAN YANG TEPAT DAN  MENARIK-
4.PELAJAR TIDAK MENULIS AYAT ARAH YANG MENJURUS KEPADA KEHENDAK ARAHAN
   SOALAN.-

Berikut analisis /contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa pelajar menjawab soalan ujian-

UJIAN ULANG KAJI 1
ISU DALAM SOALAN-BULI
KEHENDAK SOALAN –PERANAN REMAJA

KESILAPAN PELAJAR-
1.TIDAK MEMULAKAN AYAT DENGAN FRASA MENARIK
2. TIDAK MENULIS AYAT UMUM YANG TEPAT BERKAITAN ISU YANG DIMINTA DALAM
   SOALAN-
3. TIDAK MENULIS AYAT SOKONGAN YANG TEPAT DAN  MENARIK-
4. TIDAK MENULIS AYAT ARAH YANG MENJURUS KEPADA KEHENDAK ARAHAN
   SOALAN.-


Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka  

TIDAK MEMPUNYAI KEMAHIRAN MENULIS PENDAHULUAN KARANGAN MENEPATI ARAHAN SOALAN.

Masalah ini berlaku juga berpunca daripada saya kerana MENGANGGAP PELAJAR TELAH MENGUASAI KEMAHIRAN MENULIS PENDAHULUAN KARANGAN YANG MENEPATI KEHENDAK SOALAN DI TINGKATAN 4 DAN MENGABAIKAN PEMBELAJARAN MASTERI.FOKUS KAJIAN
Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan /menguasai kemahiran
(a)MENULIS PEMERENGGANAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG  MENEPATI ARAHAN
   SOALAN.
(b) MENULIS PEMERENGGANAN PENDAHULUAN KARANGAN YAG MENARIK DAN RELEVAN
     DENGAN ISU YANG MENJADI FOKUS SOALAN.

Jika perkara ini tidak ditangani segera, masalah ini  akan menjadi lebih serius, murid akan terus MENGHASILKAN PEMERENGGANAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG TIDAK MENEPATI ARAHAN SOALAN
Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah  KARANGAN YANG CEMERLANG kerana PENDAHULUAN KARANGAN MENJADI PENGENALAN KEPADA SESEBUAH KARANGAN YANG DITULIS SAMA ADA MENEPATI ARAHAN SOALAN ATAU TIDAK DAN PENDAHULUAN KARANGAN JUGA MENJADI PANDUAN KEPADA PENGHURAIAN ISI KARANGAN.

Bagi mengatasi masalah ini, saya akan cuba  MEMBIMBING PELAJAR SAYA MENGHASILKAN PEMERENGGANAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MENEPATI  ARAHAN SOALAN

Objektif kajian :-

Secara amnya akan dapat membantu pelajar MENGHASILKAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MENEPATI ARAHAN SOALAN.

Secara khususnya :-

1. Pelajar akan dapat menggunakan frasa menarik yang sesuai untuk pendahuluan karangan
2. Pelajar akan dapat menulis ayat umum yang relevan dengan isu yang menjadi fokus dalam
    soalan.
3. Pelajar akan dapat menggunakan ayat sokongan yang sesuai bagi menyokong ayat umum.
4. Pelajar akan dapat menulis ayat arah yang menepati kehendak arahan soalan
4. Guru akan dapat menggunakan kaedah pengajaran menulis pendahuluan karangan yang
    mudah dan tepat.

Kajian ini melibatkan  31 ORANG  PELAJAR 5 INTELEK

MERANCANG
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini. Bilangan aktiviti/intervensi adalah bergantung  pada  masalah yang guru
hadapi dan cara guru menyelesaikannya. Apa yang penting di sini setiap aktiviti/ tindakan/intervensi yang akan dijalankan
perlu dipejelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci.
Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah :
1.PEMERHATIAN SIKAP PELAJAR KETIKA BELAJAR PENULISAN KARANGAN
2.PEMERHATIAN HASIL KERJA MURID
3.UJIAN PRA-MENULIS PEMERENGGANAN PENDAHULUAN KARANGAN BERDASARKAN 10
    SOALAN KARANGAN.

Analisis Tinjauan masalah:
      (Jadual/statistik/peratus)

Tindakan yang akan saya dijalankan ialah :-
i.   Aktiviti 1 : MENGENAL PASTI ISU YANG MENJADI FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN
ii.  Aktiviti 2 : MENGENAL PASTI KEHENDAK SOALAN
iii. Aktiviti 3 : MEMILIH DAN MENCANTUMKAN  AYAT MENJADI PEMERENGGANAN
                       PENDAHULUAN KARANGAN DARI JADUAL 4A
iv. Aktiviti 4: Ujian Pos.

BERTINDAK
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini
(Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari)
Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut ……………………………………..
Aktiviti 1: MENGENAL PASTI ISU YANG MENJADI FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN

Langkah 1: SAYA MEMBERIKAN 10 SOALAN KARANGAN SPM 
Langkah 2 : SAYA MEMINTA PELAJAR MEGGARISKAN ISU YANG MENJADI FOKUS SOALAN
Langkah 3: SAYA MEMBERIKAN RENCANA BERKAITAN ISU YANG MENJADI FOKUS SOALAN
Langkah 4: SAYA MEMINTA PELAJAR MENGGARISKAN AYAT-AYAT PENTING BERKAITAN ISU
                    YANG MENJADI FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN
Langkah 5: SAYA MEMINTA PELAJAR MENYALIN AYAT-AYAT YANG DIGARISKAN BERKAITAN
                    DENGAN ISU  YANG TERDAPAT DALAM ARAHAN SOALAN

Pemerhatian menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini:

-MEMBANTU PELAJAR MEMAHAMI ISU YANG MENJADI FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN
-MEMBANTU PELAJAR MEMBINA AYAT UMUM YANG BERKAITAN DENGAN ISU YANG MENJADI
 FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN.

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa;

PELAJAR MUDAH MEMAHAMI ISU YANG MENJADI FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN DAN DAPAT MEMBINA AYAT UMUM YANG TEPAT DENGAN  ISU YANG MENJADI FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN.

Aktiviti 2 :   MENGENAL PASTI KEHENDAK SOALAN

Langkah 1 : SAYA MEMBERIKAN 10 SOALAN KARANGAN SPM 
Langkah 2 : SAYA MEMINTA PELAJAR MENGGARISKAN AYAT ARAHAN YANG TERDAPAT   
                      DALAM SOALAN

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini:
-MEMBANTU  PELAJAR MENGENAL PASTI KEHENDAK SOALAN

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa:
PELAJAR AKAN DAPAT MENULIS AYAT ARAH YANG TEPAT BERDASARKAN KEHENDAK SOALAN DAN DAPAT MENULIS KARANGAN YANG MENEPATI TUGASAN YANG DIBERIKAN.

Aktiviti 3 : MEMILIH DAN MENCANTUMKAN  AYAT MENJADI PEMERENGGANAN
                  PENDAHULUAN KARANGAN DARI JADUAL 4A

Langkah 1 : SAYA MEMPAMERKAN JADUAL 4A SEBAGAI PANDUAN KEPADA PELAJAR
Langkah 2 : SAYA MEMINTA PELAJAR MEMILIH AYAT MENARIK YANG BOLEH DIJADIKAN
                    PENDAHULUAN DARIPADA JADUAL 4A
Langkah 3 :SAYA MEMINTA PELAJAR MEMASUKKAN AYAT UMUM YANG BERKAITAN DENGAN
                    ISU YANG MENJADI FOKUS DALAM ARAHAN SOALAN
Langkah 4: SAYA MEMINTA PELAJAR MEMILIH SEKURANG-KURANGNYA SATU AYAT
                    SOKONGAN YANG TERDAPAT DALAM JADUAL 4A
Langkah 5: SAYA MEMINTA PELAJAR MEMILIH AYAT ARAH YANG TERDAPAT DALAM JADUAL
                    4A

Langkah 6: SAYA MEMINTA PELAJAR MENCANTUMKAN SEMUA AYAT YANG DIPILIH DARIPADA
                   JADUAL 4A DAN MENJADIKAN SATU PEMERENGGANAN PENDAHULUAN
                   KARANGAN YANG GRAMATIS DAN MENEPATI ARAHAN SOALAN.

Pemerhatian  menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini:

-MENARIK MINAT PELAJAR TERHADAP PENULISAN KARANGAN
-MEMBANTU PELAJAR MENGHASILKAN PENDAHULUAN KARANGAN DENGAN MUDAH DAN
 TEPAT


PELAJAR AKAN DAPAT MENGHASILKAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MENEPATI KEHENDAK DALAM ARAHAN SOALAN DENGAN MUDAH DAN PELAJAR LEBIH BERMINAT DENGAN P& P YANG DIJALANKAN SEKIRANYA DIBERIKAN KAEDAH YANG MUDAH DIFAHAMI.


AKTIVITI 4: UJIAN POS

UJIAN INI DIJALANKAN BERTUJUAN UNTUK MELIHAT PENCAPAIAN MURID. KERTAS UJIAN POS DISEDIAKAN, PELAJAR DIKEHENDAKI MENJAWAB SEMUA SOALAN. KERTAS UJIAN INI MENGANDUNGI 5  SOALAN YANG MEMBAWA PEMBERIAN MARKAH SEBANYAK 50 MARKAH. PELAJAR HANYA PERLU MENULIS PERENGGAN PENDAHULUAN KARANGAN SAHAJA. MASA YANG DIBERIKAN KEPADA PELAJAR UNTUK MENJAWAB SOALAN SELAMA 30 MINIT.

Pemerhatian  menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini:


Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila ujian pos  dijalankan menunjukkan bahawa:
DAPATAN UJIAN POS MENUNJUKKAN TERDAPAT PENINGKATAN PENCAPAIAN PELAJAR. JIKA
DALAM UJIAN PRA ADA MURID YANG GAGAL TETAPI DALAM UJIAN POS SEMUA PELAJAR  LULUS MALAH PERATUS PENCAPAIAN SETIAP GRED JUGA MENINGKAT. PELAJAR  MEMULAKAN AYAT DENGAN FRASA MENARIK DAN PELAJAR DAPAT MENULIS AYAT UMUM YANG TEPAT BERKAITAN ISU YANG DIMINTA DALAM SOALAN. AYAT SOKONGAN YANG TEPAT DAN  MENARIK JUGA DIGUNAKAN DAN PELAJAR DAPAT MENULIS AYAT ARAH YANG MENJURUS KEPADA KEHENDAK ARAHAN SOALAN.


(Melaksanakan perubahan.(tindakan/rawatan)Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin melibatkan beberapa masa p&p biasa.
Dalam waktu pembelajaran atau di luar waktu pembelajaran (mesti dilaksana oleh guru sendiri. Catat segala tindakan
dan buat refleksi bagi setiap aktiviti semasa pelasanaan)
MEMERHATI
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini
(Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari)
Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan,saya mendapati, KAEDAH 4A
yang diperkenalkan kepada pelajar 5 INTELEK .merupakan kaedah yang mudah, efektif dan menarik minat pelajar.

Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang SUNGGUH MENGGALAKKAN. PELAJAR SAYA DAPAT MENGHASILKAN PEMERENGGANAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MENEPATI ARAHAN SOALAN DENGAN LEBIH MUDAH DAN MEREKA LEBIH BERSEDIA UNTUK MENGHASILKAN KARANGAN.


CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA.

Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini, saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh pelajar. Oleh itu, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan bahagian penulisan karangan.

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.